Regulamin

                                                                                                                                          REGULAMIN
                                                                                                              APTEKI INTERNETOWEJ www.aptekazdrojowa.pl

I. Regulacje ogólne
1.     Przepisy niniejszego regulaminu (dalej określanego jako „Regulamin”) stanowią ogólne warunki korzystania z elektronicznego serwisu sprzedażowego apteki internetowej Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Szansa” sp. z o.o. we Włodawie,  określanego dalej Serwisem.
2.    W czasie wykorzystywania danych zawartych w Serwisie użytkownik zobowiązuje się
do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Podmiotem prowadzącym Serwis jest Spółka pod firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Szansa” sp. z o.o. we Włodawie Al. Piłsudskiego 5, 22-200 Włodawa (Nr KRS 0000288596 Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, z/s w Świdniku VI Wydział KRS, REGON: 060284031, NIP: 5651499546), zwana dalej Apteką.
4.    Serwis jest narzędziem prowadzenia apteki internetowej w rozumieniu przepisów prawa, zaś Apteka prowadzi detaliczny obrót produktami leczniczymi, na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej Apteka Zdrojowa położona w 24-150 Nałęczowie, ul. 1-go Maja 11, decyzja nr LU-WIF.8520.2.53.2015
5.    Podmiot prowadzący niniejszy Serwis (Apteka) prowadzi działalność apteczną
w następujących lokalizacjach:
a)    Apteka Zdrojowa, 23-300 Janów Lubelski ul. Bialska 4, decyzja nr LU-WIF.8520.2.51.2015
b)     Apteka Zdrojowa za Szpitalem, 23-100 Bychawa, ul. Piłsudskiego 28, decyzja nr LU-WIF.8520.2.52.2015
II. Definicje pojęć
1.    Ilekroć w treści Regulaminu wykorzystane zostało, któreś ze wskazanych poniżej określeń należy im nadać znaczenia określone poniżej w pkt a) - m):
a)        Apteka– zorganizowana część przedsiębiorstwa Apteki realizujący wysyłkową sprzedaż Produktów z wykorzystaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość.
b)    Operator – uprawniony podmiot, który prowadzi elektroniczny serwis sprzedażowy
oraz przechowuje i przetwarza dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników.
IAI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie; adres: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin; kapitał zakładowy: 815 623,50 złotych; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000325245, NIP PL: 8522470967; Regon: 320147706
c)    Ceneo Sp. z o.o. – spółka pod firmą: Ceneo Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 182l 60-166 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 145.700,00 zł; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792420393.
d)     Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów. Serwis Ceneo przechowuje i przetwarza dane transakcyjne obejmujące fakt dokonania transakcji.
e)     SKĄPIEC PL sp. z o.o. - spółka pod firmą: SKĄPIEC PL Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412961, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8971781582.
f)    Serwis Skąpiec – prowadzony przez SKĄPIEC PL Sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.skapiec.pl/ serwis internetowy służący pośredniczeniu w sprzedaży towarów. Serwis Ceneo przechowuje i przetwarza dane obejmujące fakt dokonania transakcji z wykorzystaniem serwisu.
g )Grupa Allegro – spółka pod firmę Grupa Allegro sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 528252995
h)     Produkty – asortyment Apteki przeznaczony do obrotu w ramach Serwisu.
i)    Regulamin – niniejszy regulamin.
j)      Serwis – portal internetowy prowadzony przez Aptekę w celu realizacji działalności aptecznej z wykorzystaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość.
k)      Operator Pocztowy – podmiot, z którym Apteka zawarła umowę na realizację przewozu Produktów do Zarejestrowanych Użytkowników:
spółka pod firmą: POCZTA POLSKA S A z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, NIP: 5250007313, REGON: 010684960, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod Nr KRS 0000334972 kapitał zakładowy 774.140.000,00 zł w całości wpłacony.
l)    Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, która dokonała rejestracji w celu uzyskania możliwości pełnego korzystania z usług Serwisu lub która dokonuje zakupu w Aptece bez rejestracji.
l)      Zarejestrowany użytkownik – osoba, która – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonała rejestracji w celu uzyskania możliwości pełnego korzystania z usług Serwisu tj. w szczególności dokonywania zakupów w Aptece.
m) Konsument - osoba fizyczna dokonującą z Apteką czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osoba fizyczna, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 IIa. Obowiązki informacyjne
1.    W wykonaniu zobowiązań informacyjnych nałożonych na Aptekę z mocy art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Zarejestrowany użytkownik będący konsumentem jest proszony o zapoznanie się z załączonym wyjaśnieniem: informacja dla konsumenta.
2.    W wykonaniu zobowiązań informacyjnych nałożonych na Aptekę z mocy § 3 pkt 8  i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) do sprzedaży produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, zaś zwrot produktów leczniczych jest możliwy wyłącznie w przypadkach, o których mowa w art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
III. Zasady ochrony danych osobowych
1.    Apteka – w ramach prowadzenia Serwisu i o ile nie zostają one przekazane Operatorowi – gromadzi dane osobowe dotyczące jedynie Zarejestrowanych Użytkowników.
2.    Apteka jest Administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), jeżeli Administratorem danych osobowych nie jest Operator.
3.    Podanie danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz jest niezbędne dla osiągnięcia statusu Zarejestrowanego Użytkownika.
4.    Apteka może powierzyć przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników (w celu realizacji obsługi zamówień i funkcjonowania Apteki Internetowej) uprawnionemu podmiotowi – Operatorowi.
5.    Apteka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników uprawnionemu podmiotowi – Serwisowi Ceneo, , Serwisowi Skąpiec (prowadzonemu przez spółkę pod firmą: SKĄPIEC PL Sp. z o.o.) i Allegro (prowadzonemu  przez spółkę Grupa Allegro sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) w celu świadczenia przez Ceneo Sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. usług Aptece w ramach prowadzonych serwisów.
6.    Dane przekazywane przez Aptekę do Ceneo Sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. obejmują: informacje o dokonaniu transakcji bez przekazywania danych osobowych klientów.
7.    Ceneo Sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. będą dokonywały w stosunku do danych, o których w ust. III pkt 12 niniejszego Regulaminu wszelkich możliwych i dozwolonych prawem operacji w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania na rzecz Apteki usług, w szczególności Ceneo sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. są uprawnione do wykonywania co najmniej następujących operacji: przeglądanie, utrwalanie i przechowywanie tych danych. Ceneo sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. będą również przekazywać otrzymane od Apteki dane, o których w ust. III pkt 12 niniejszego Regulaminu podmiotom z nimi współpracującym.
8.    Apteka nie będzie udostępniała danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników osobom trzecim,  z zastrzeżeniem Operatora, Ceneo Sp. z o.o., SKĄPIEC PL Sp. z o.o. i Grupa Allegro sp. z o.o. i podmiotów uprawnionych do tego na podstawie ustawy.
9.    Wyłącznie na wyraźne życzenie Zarejestrowanego Użytkownika i w zakresie przez prawo dozwolonym Apteka będzie przesyłała Zarejestrowanemu Użytkownikowi materiały informacyjne, promocyjne i reklamowe – co może się odbyć również przez podmioty trzecie.
10.    Zarejestrowany Użytkownik jest uprawniony do:
a) dostępu do treści swoich danych, kontroli ich treści oraz ich poprawiania;
b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11.    Przyjęte w Aptece zasady postępowania z danymi osobowymi określa Polityka ochrony danych osobowych oraz stosowna instrukcja, dostępne pod adresem:  www.aptekazdrojowa.pl
 IV.      Zasoby Serwisu i procedury korzystania z Zasobów Serwisu
1.    Serwis obejmuje:
a)    bazę danych zawierającą informacje o wybranych przez Aptekę produktach leczniczych, wyrobach medycznych, dietetycznych środkach spożywczych, środkach żywienia specjalnego, suplementach diety oraz kosmetykach;
b)    bazę danych Zarejestrowanych Użytkowników – administrowaną przez Aptekę;
2.    Zakres danych, o których mowa w ust. IV niniejszego Regulaminu może być dyskrecjonalnie zmieniany przez Apteka bez obowiązku wcześniejszej notyfikacji.
3.    Część danych, o których mowa w ust. IV niniejszego Regulaminu może – zgodnie z dyskrecjonalną decyzją Apteki – być dostępna jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników.
4.    Dane, o których mowa w ust. IV niniejszego Regulaminu będą dostępne jedynie dla Apteki, Zarejestrowanego Użytkownika, którego dotyczą Operatora oraz innych uprawnionych – zgodnie z przepisami prawa – podmiotów.
5.    Apteka, za wyjątkiem stosownych postanowień niniejszego regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie ponosi wobec użytkowników, żadnej  odpowiedzialności za skutki ewentualnej nieaktywności lub wadliwego działania serwisu. Powyższe wyłączenie jest wiążące i skuteczne w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
6.    Zarejestrowany Użytkownik jest dodatkowo uprawniony do zamawiania określonego przez siebie – spośród aktualnie dostępnego – asortymentu (jedynie w ilościach detalicznych)
i dokonania zakupu w Aptece  z gwarancją uzyskania określonej ceny (z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Ust. V niniejszego Regulaminu).
7.    W wypadku złożenia zamówienia na produkty mogące służyć do produkcji środków odurzających lub psychotropowych (względnie psychoaktywnych) Apteka zastrzega sobie prawo do powiadomienia organów ścigania.
V.      Zasady zakupu asortymentu w Aptece Internetowej.
1.    Realizacja transakcji wysyłkowej sprzedaży produktów z zastosowaniem elektronicznych systemów porozumiewania się na odległość, będzie odbywała się z wykorzystaniem usługi wynajmu aplikacji i zasobów serwerowych na potrzeby handlu elektronicznego, świadczonej przez IAI S.A, z/s w Szczecinie (Nr KRS  0000325245).
2.    W wypadku otrzymania przez Aptekę zamówienia od Zarejestrowanego Użytkownika, Apteka zobowiązuje się – w miarę posiadanego asortymentu – zrealizować zamówienie i umożliwić Zarejestrowanemu Użytkownikowi zakup wybranego asortymentu po cenach i na zasadach wskazanych w Serwisie.
3.    Przez złożenie zamówienia (co następuje) poprzez „kliknięcie” na przycisk „Potwierdź złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, Zarejestrowany Użytkownik składa prawnie wiążącą ofertę zakupu w Aptece wybranego asortymentu, za cenę wskazaną przez Aptekę w serwisie w chwili składania zamówienia. Chwilą złożenia zamówienia jest otrzymanie przez Aptekę oferty Użytkownika.
4.    Apteka w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania oferty od Użytkownika odpowie na ofertę, przy czym brak odpowiedzi oznacza jej odrzucenie.
5.    Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przedpłaty stanowiącej równowartość zapłaty ceny za zamówiony asortyment oraz kosztów dostarczenia zamówionych produktów, z zastrzeżeniem procedury „Odbiór własny w Aptece”.
6.    Apteka oczekuje wpływu przedpłaty przez okres 10 dni roboczych od dnia udzielenia przez Aptekę twierdzącej odpowiedzi na ofertę, o której mowa powyżej. Bezskuteczny upływ terminu oznacza anulowanie umowy sprzedaży, chyba że zastosowanie znajduje  procedura „Odbiór własny w Aptece”.
7.    W wypadku przyjęcia oferty (z zastrzeżeniem procedury „Odbioru własnego w Aptece”)  Apteka, za pośrednictwem uprawnionego przewoźnika (względnie operatora pocztowego) dostarczy zamówione produkty.
8.    Zakup konkretnego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może być uzależniony od legitymowania się przez Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Użytkownikowi lub nie uprawnień z tytułu ubezpieczeń społecznych. Prawo własności sprzedawanych produktów przechodzi na Użytkownika w chwili ich odbioru od Uprawnionego Przewoźnika.
9.    W przypadku zastosowania procedury „Odbiór własny w Aptece” przez złożenie i przyjęcie oferty dochodzi jednie do zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży, zaś Użytkownik, który złożył ofertę otrzyma numer, na który powinien się powołać w Aptece, w celu dokonania zakupu Produktów. Zakup konkretnego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może być uzależniony od legitymowania się przez Użytkownika stosownymi uprawnieniami, zaś zasady odpłatności mogą wynikać z przysługujących Użytkownikowi lub nie uprawnień.
10.    Produkty wymagające składowania w temperaturach niższych niż +15°C mogą być zamawiane jedynie przy zastosowaniu procedury „Odbiór własny w Aptece”.
11.    Apteka ma prawo odmowy przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika, bez podania przyczyny.
12.    Prezentowane na stronach serwisu opakowania produktów mają wyłącznie charakter informacyjny i rzeczywiste opakowania mogą różnić się od prezentowanych. Apteka dokłada wszelkich starań, aby opisy i wygląd umieszczonych na stronach serwisu Produktów i ich opakowań były zgodne z rzeczywistością. W żadnym jednak wypadku Apteka nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub mylące podanie parametrów i właściwości Produktów lub też zmianę charakterystyki Produktu lub jego opakowania przez producenta.
13.    Prezentowane na stronach serwisu treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
14.    W maksymalnie dozwolonym przez prawo zakresie wyłączona zostaje odpowiedzialność Apteki za opóźnienia w dostarczaniu zamówionych Produktów.
VI. Procedury reklamacyjne.
1.    W wypadku gdyby zakupiony przez Użytkownika Produkt (Produkty) okazał się niekompletny, wadliwy lub uszkodzony, Użytkownikowi  przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w formie:
- osobistego dostarczenia wadliwego Produktu do Apteki;
- przesłania wadliwego Produktu na adres Apteki;
- poinformowania Apteki o wadzie za pośrednictwem poczty e-mail (adres: info@aptekazdrojowa.pl)
2.    Apteka rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia informując o tym  Zarejestrowanego Użytkownika na piśmie, chyba że Użytkownik wskaże inną formę kontaktu lub nie poda adresu pocztowego.
3.    W przypadku uwzględnienia reklamacji Apteka - według swej dyskrecjonalnej decyzji - zwróci Użytkownikowi uprzednio zapłaconą cenę sprzedaży wadliwego Produktu lub wymieni wadliwy Produkt na Produkt pozbawiony wad.
4.    Postanowienia powyższe Regulaminu nie naruszają ustawowych uprawnień Użytkowników z tytułu zawierania umów na odległość oraz uprawnień konsumentów z tytułu wad Produktu.
 VII. Uprawnienia konsumenta
1.    Użytkownikowi, który nie korzystał z procedury „Odbioru własnego
w Aptece”, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przepisanych oraz wskazanych poniżej w ust.   3 przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu objęcia produktu w posiadanie przez Użytkownika.
2.    Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Aptece oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można w szczególności złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
3.    Prawo odstąpienia od umowy od nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:
a)    w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wykonany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. lek recepturowy);
b)    w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
c)    w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, o ile opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 VIII. Regulacje końcowe
1.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać zmieniona przez umieszczenie nowej treści pod adresem: www.aptekazdrojowa.pl.
2.    Apteka jest uprawniona do zakończenia funkcjonowania Serwisu. Informacja o zakończeniu funkcjonowania zostanie  zamieszczona pod adresem: www.aptekazdrojowa.pl.
 
Data wydania: 28 kwietnia 2017 roku

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem aptekazdrojowa.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "SZANSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "SZANSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka prywatności i cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel